Systém sběru v Břeclavi

Název projektu: Systém sběru v Břeclavi
Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012179

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Navržený projekt vybudoval kapacitu pro navýšení odděleně sbíraných odpadů o 130t/ročně. Projekt tak přispěl ke zvýšené míře separace odpadů vedoucí k jejich materiálovému využití a předešel ukládání odpadu na skládku, což s sebou nese pozitivní dopad na životní prostředí.

  • Příjemce dotace: Město Břeclav
  • Celkové způsobilé výdaje: 1 930 666,32 Kč
  • Dotace EU: 1 641 066,37 Kč (85 %)
  • Příspěvek příjemce podpory: 289 599,95 Kč (15 %)

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Břeclav

Projekty: