Svobodný přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytují podle působnosti jednotlivé odbory městského úřadu, za které odpovídá příslušný vedoucí odboru.
 • Informace se podávají do 15 dnů od doručení žádosti.
 • Neposkytují se však informace, které vznikají při přípravě rozhodnutí orgánů města. Jedná se o informace, které jsou obsažené v dosud neprojednaných materiálech – v návrzích usnesení, důvodových zprávách, přílohách materiálů, návrzích smluv apod. 
 • Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

O informace lze požádat:

 1. Ústně
  1. Vyřízení nejjednodušším způsobem, a to ústní odpovědí.
  2. Pokud žadatel nepovažuje ústní odpověď za dostačující, je vyzván k podání písemné žádosti.
  3. Písemná žádost
   • Se doručí osobně na podatelnu Technických služeb Břeclav, příspěvkové organizace, Kupkova 3, Břeclav, 690 02 či řediteli organizace.
   • Poštou na adresu Technických služeb Břeclav, příspěvkové organizace, Kupkova 3, Břeclav, 690 02
   • Prostřednictvím služby elektronických komunikací – elektronická podatelna podatelna@tsbreclav.cz – datová schránka (fzcxrfg).

Žádost je podána dnem, kdy byla doručena.

Žádost musí obsahovat:

 1. fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště a adresu pro doručování (liší-li se od adresy trvalého pobytu či bydliště)
 2. právnické osoby: název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování (liší-li se od adresy sídla, adresou doručovací se myslí též elektronická adresa)

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Jedná-li se v žádosti o informace, které spadají do samostatné příspěvkové organizace, je odvolacím orgánem ředitel organizace. Jedná-li se v žádosti o informace, které spadají do samostatné působnosti města, je odvolacím orgánem rada města. Jde-li v žádosti o informace, které spadají do přenesené působnosti (výkon státní správy), je odvolacím orgánem Krajský úřad Jihomoravského kraje a jeho příslušný odbor. 

Vzor ke stažení   Žádost o poskytnutí informace