Rozdělení komunikací dle správců

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.
Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:
a) dálnice
b) silnice
c) místní komunikace
d) účelové komunikace

Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:
a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, vlastníkem je stát a tyto komunikace spravuje ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic)
b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy, vlastníkem je kraj, na jehož území se silnice nacházejí
c) silnice III. třídy je  určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace, vlastníkem je  kraj, na jehož území se silnice nacházejí

Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.  Město Břeclav je tedy vlastníkem místních komunikací a ve správě je mají Technické služby Břeclav, které zajišťují opravy a udržují je v provozním stavu. V rámci oprav jsou řešeny poškozené vozovky –  výtluky, poškozené chodníky,  nefunkčnost dešťových vpustí.

Silnice na ulicích: Lidická, Nár. Hrdinů, část T.G.M., Tř. 1. máje, Hlavní, Bratislavská, Valtická, Lednická, 17. listopadu, J. Palacha, Sady 28. října a část ulice Břetislavova (od pošty po podjezd) nejsou v majetku města a spadají pod správu Správy a údržby silnic.