Předmět činnosti

ÚSEK MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Správa místních komunikací

 • Plán zimní údržby.
 • Plán letní údržby.
 • Pasport komunikací, chodníků, parkovišť a dalších ploch.
 • Pasport dopravního značení.

Úklid místních komunikací

 • Letní údržba (ruční čištění, strojní čištění, čištění kanalizačních vpustí, údržba podchodů a podjezdů, svoz odpadkových košů, úklid kolem odpadových kontejnerů – černé skládky).
 • Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť.
 • Úklid ostatních veřejných prostranství.

Opravy a údržba

 • Správa a údržba dopravního značení (svislého i vodorovného) a orientačního systému.
 • Opravy místních komunikací, chodníků, parkovišť, cyklostezek, mostních objektů a veřejných prostranství.
 • Správa a údržba světelné signalizace ve stanoveném rozsahu.
 • Údržba kanalizačních vpustí.
 • Deratizace.

ÚSEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Provoz systému třídění odpadů
Správa systému nakládání s komunálním odpadem

 • Správa smluvního vztahu mezi městem Břeclav a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 • Pasportizace odpadových nádob.
  Vyhodnocování plnění plánu odpadového hospodářství města.
 • Vyhodnocování systému třídění odpadů.
 • Hlášení ISPOP o odpadech.
 • Ekologická výchova.

Provoz sběrného dvoru Hájová
Provoz RE-USE centra
Provoz kompostárny odpadů
Přistavování velkoobjemových kontejnerů

ÚSEK SPRÁVY MAJETKU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

 • Inventarizace a pasportizace městského mobiliáře.
 • Hodnocení technického stavu městského mobiliáře.
 • Plán správy, údržby a obnovy městského mobiliáře.
 • Správa dětských hřišť.
 • Provoz veřejných WC.

ÚSEK VEŘEJNÉ ZELENĚ

Správa a údržba veřejné zeleně

 • Zakládání, rekonstrukce a sečení trávníků.
 • Výsadba stromů, keřů a květinových záhonů.
 • Výsadba a ošetřování mobilní zeleně.
 • Ořez stromů ve výškách.
 • Odstraňování nežádoucích porostů a kácení dřevin, frézování pařezů.
 • Prořez okrasných stromů, keřů a stříhání živých plotů.
 • Povýsadbová péče o trvalé kultury, květiny a trávníky.
 • Úklid zelených ploch.
 • Údržba parků.
 • Provoz kašen a vodních prvků.

ÚSEK HŘBITOVŮ

Správa a údržba 4 veřejných pohřebišť

 • Údržba komunikací.
 • Sečení a odvoz trávy.
 • Úklid spadlých větví, hrabání a odvoz spadlého listí.
 • Ořez přerostlé zeleně.
 • Údržba pomníku.
 • Vývoz odpadkových košů.

ÚSEK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Provoz veřejného osvětlení

 • Zajištění běžného provozu veřejného osvětlení.
 • Průběžná údržba veřejného osvětlení.
 • Správa veřejného osvětlení.
 • Pasport veřejného osvětlení.

Energetický management

 • Snižování energetické náročnosti.

ÚSEK VENKOVNÍHO REKLAMNÍHO SYSTÉMU

Správa reklamního systému na sloupech veřejného osvětlení

 • Provoz reklamního systému na sloupech veřejného osvětlení.
 • Kontrola oprávněnosti umístění reklamy na sloupech veřejného osvětlení.

Správa reklamního systému na výlepových plochách

 • Provoz reklamního systému na výlepových plochách.
 • Kontrola obsahu plakátovacích ploch.

SLUŽBY TŘETÍM STRANÁM

 • Občanům.
 • Příspěvkovým organizacím města Břeclav.
 • Komerčním subjektům.